ברוך הבא לאתר http://www.kardan-nadlan.co.il (להלן: "האתר") של חברת קרדן נדל"ן (להלן: "החברה").

הגישה אל האתר והשימוש בו הינם בכפוף לתנאים המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש"). אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש באתרנו מאחר ועצם גישתך, שימושך ופעילותך באתר מהווים הסכמה בהתנהגות מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. מובהר כי, תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש ו/או גולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לשם הנוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

 1. כללי-
  1. האתר בכללותו – כולל את כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצע לציבור כמות שהוא (As Is)ולהמחשה בלבד. החברה עושה ככל יכולתה לעדכן את המידע באתר כך שיהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לא מעודכן ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה אינה אחראית לאי דיוקים ו/או להעדר עדכון ו/או לטעויות ו/או חוסרים שנפלו ביחס למידע. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק ממקורות מהמידע והתוכן באתר הינו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
  2. שרטוטים, תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי החברה, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי החברה המוסמכים ומורשים לכך.
  3. המידע באתר זה יתכן וכולל תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לחברה או לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד (להלן: "מידע צופה פני עתיד"). העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ואחרים, והכול כפי שידועים לחברה במועד כתיבת תנאי השימוש לאתר. ברור כי מידע צופה פני העתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני העתיד כפוף מטבעו לכך שלא יתממש בפועל ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולרוב אף אינו מצוי בשליטת החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות תחזית או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המידע באתר ואינה מתחייבת לעדכן אתר זה.
  4. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירה הודעה מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 2. קניין רוחני וזכויות יוצרים-
  כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, באתר ובתוכן, לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, מפות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו (להלן: "המידע") וזאת אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. המידע כאמור הוא קניינה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו לרבות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת מראש של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע המופיע באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל.
 3. סימני מסחר, מותגים –
  סמל החברה וכן, כל סימן רשום אחר של החברה ו/או מי מן החברות בקבוצה, בין אם מצוין בצדם הסימון ובין אם לאו, הם סימני מסחר רשומים ולכן קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר, או מותגים קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.
 4. קישורים אלקטרוניים (Links)-
  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. מובהר כי אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה אחראית ו/או מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים .
 5. חובות המשתמש-
  המשתמש מתחייב לעשות כל שימוש באתר החברה בתום לב ובהתאם להוראות תנאי השימוש המפורטים. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש יעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
  1. המשתמש מסכים בעצם כניסתו לאתר החברה לכל האמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן;
  2. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
  4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
  6. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
  7. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
  8. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
  9. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
  10. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
  11. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
  12. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
 6. אחריות-
  1. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים והעומדים לרשותה במטרה לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע באתר, אך לאור טבעה של מערכת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטתה של החברה ו/או הנובעות מכוח עליון ומשכך מסכים ומאשר המשתמש כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו.
  2. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
  3. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
  4. למען הסר ספק יובהר כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
  5. אין החברה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו, על האתר על ידי משתמשים אחרים. האמור בסעיף זה מתווסף לכל אמירה המיוחסת לאחריות החברה בקשר לתנאי השימוש ואין בכוונת סעיף זה להחליף אמירות נוספות באשר לאחריותה של החברה בהקשרים ספציפיים כדוגמת אחריות בגין קישורים, אחריות בגין הגנת הפרטיות, אחריות בגין פעולה בלתי מורשה של משתמשים או בכל הקשר אחר, והכל כמפורט בתנאי השימוש על סעיפיו השונים ו/או במלל הכלול באתר עצמו.
  6. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לאי התאמות למשתמש בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר, מכל סיבה שהיא.
  7. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
  8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי משתמש כלשהו באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לחברה שליטה עליו.
  9. המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות, ההדמיות והשרטוטים המוצגים באתר הינם לשם המחשה בלבד כאשר רק המפורט במסמכים הרשמיים של החברה ובהסכמי מכר הדירות יחשבו במצגים מחייבים של החברה.
 7. הגנה על פרטיות, סודיות פרטי המשתמש ומאגרי המידע-
  1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמש באתר ולמנוע הגעתם לגורמים זרים. כמו כן, החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש אלא לפי מדיניות הפרטיות המופיעה באתר ולמעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמש, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
  2. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה עם כל רשות אכיפה ותציית לכל צו שיפוטי המורה לחברה לגלות את זהות המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או תוך הפרת זכויות הזולת.
  3. החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
  4. משתמש אשר מסר פרטיו בתיבת "צור קשר" שבאתר, נותן הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א. החברה רשאית להשתמש בפרטים אלו לפי מדיניות הפרטיות המופיעה באתר לרבות, עדכונים והודעות שונות, מידע אודות שירותים ומבצעים מיוחדים ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת, לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
  5. המשתמש מסכים כי בכפוף לדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
 8. שונות-
  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
  4. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה.
  5. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים כל קשר בינו לבין החברה, או יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  6. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר זה ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  7. במידה ויקבע על ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי אותם הסעיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בעלי תוקף.